مدیریت بحران درمهار آتش سوزی پتروشیمی پارس از بروز تلفات جانی جلوگیری کرد