افشاگری قلعه نویی در مورد خودداری ملی پوش استقلال از حضور در دربی