قدرت روزافزون ایران سیاست های عربستان و رژیم اسرائیل را به یکدیگر نزدیک کرد