اختصاص یک هزار و 215 میلیارد تومان به آبیاری تحت فشار کشور