عمران‌زاده: مکانی نباید 6 را به هواداران ما نشان می‌داد