همگام با پیشروان: باکتری‌‌‌ها و نجات بشریت از چنگ سرطان