دکتر علی رضائیان :متاسفانه به دلیل باز گذاشتن دست بانکهابیش از حدو همچنین عدم کنترل و بازرسی مداوم ب