دولت قبل در حمایت از تولید موفق نبود: کاهش 2000 کارگاه صنعتی طی 8 سال