خیبری:با مدیریت نژادفلاح و کمک افرادی مثل هدایتی بهترین نتایج را گرفتیم