مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت: وقتی احمدی‌نژاد دولت را تحویل داد فقط به اندازه سه روز گندم ذخیره داشتی