عملیات کشته شدن «ابوسیاف» بدون هماهنگی با سوریه انجام شده است