سوريه سرنگونی هواپيماي جنگي به وسيله جنگنده هاي ترکيه را تکذيب کرد