رگبار باران و رعدو برق خراسان رضوی را فرا گرفته است