عمليات کشتن ابوسياف با توافق کامل مقامات عراقي انجام شد