وقتی احمدی‌نژاد دولت را تحویل داد فقط به اندازه سه روز گندم ذخیره داشتیم