تلویزیون سوریه هدف قرار گرفتن هواپیمای این کشور را تکذیب کرد