پروژه آبرسانی به فضای سبز کمربند جنوبی مشهد به بهره برداری رسید