با مدیریت نژادفلاح و کمک افرادی مثل هدایتی بهترین نتایج را گرفتیم/ از مرخصی برگشتم تا کنار تیم باشم