آغاز جذب ۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای معدن روی مهدی آباد