کجای دین اسلام ویران کردن خانه مسلمانان و کشتن آن‌ها را تایید می‌کند؟