ریاض نمی‌تواند برای کشورهای کمک کننده تعیین تکلیف کند