رشته قرائت مسابقات بین‌المللی در دو مرحله برگزار می‌شود