فرماندار تبریز قول برخورد با خاطیان احتمالی بازی نفت و تراکتورسازی را داد