ترکیه یک هواپیمای نظامی سوریه را مورد هدف قرار داد