یکی از اهداف بعثت انبیا برداشتن اختلاف از میان مردم است