پایان بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران / قول قالیباف برای انتقال نمایشگاه سال آینده به «باغ کتاب»