دین‌محمدی:بازیکن وقتی مردم را می‌بیند مشکلات مالی را فراموش می‌کند