آیا به نمایش گذاشتن قدرت‏، هنرو صنعت‏ از نظر قرآن ...