تصادف خونین پراید با پژو در قم/ مجروحان با بالگرد به مراکز درمانی منتقل شدند