جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل تركمن در بجنورد برگزار شد