ذخیره‌های ایران بر فیلیپین غلبه کردند و صدرنشین گروه B شدند