مبعث سرآغاز مبارزه با شرک و انحراف فکری و عقیدتی است