امام جمعه بندرعباس:نویسندگان برای معرفی ظرفیت های هرمزگان تلاش کنند