بیشتر زکات جمع‌آوری شده به جای فقرا صرف فعالیت‌های عمرانی شد