محورهای پرتردد اصفهان با ساخت ۲ پایگاه امداد و نجات تجهیز میشود