نه اینترنت و نه موبایل قطع نشده بود/ مطالباتی از فدراسیون داریم