از ماراتن کنکور تا خانه بخت/ نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت دختران