حدادعادل: نباید به کتاب های خرافی اجازه چاپ و انتشار داد