کانون هواداران تراکتورسازی: چه کسي پاسخگوی هوادار فوت‌شده ماست؟