نمایشگاه کتاب تهران بهترین بستر برای معرفی فرهنگی استانهاست