اتفاقات بازی جنجالی تراکتور - نفت از زبان گزارشگر تبريزی