معاون فرهنگی ارشاد: از تجربه واگذاری امور نمایشگاه سربلند بیرون آمدیم