امروز آل سعود امتداد راهبردی استکبار جهانی در منطقه است/ شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی هر دو منفورند