عملیات نظامی آمریکا در سوریه/ ابوسیاف کشته شد/ اوباما شخصا نظارت داشت