(تصاویر) ظاهر متفاوت پادشاه بحرین و ملکه انگلیس در همایش اسب‌ها!