فارس در سالروز مبعث حضرت محمد (ص) غرق در شادی و نور بود