كار نفت كم از قهرماني نبود/ 8 دقيقه شاهد فوتبال ناپاك بوديم/ فدراسيون رسيدگي كند