بزرگترین پل معلق خاورمیانه در مشگین شهر افتتاح شد/ عبور از پل معلق به مدت هشت روز آزاد است