قول شهردار تهران برای واگذاری تپه‌های عباس آباد برای نمایشگاه بیست و نهم کتاب