خشونت طلبی های امروز در جهان اسلام توطئه غرب برای مقابله با گسترش اسلام است